از فن استوری

۰۳ مهر ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۳ کد : ۲۸ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۹۲
از فن استوری

Announcing - Over 50 Writing Contests With Cash Prizes‏

صندوق ورودی
x
 
 
 
profile_mask2.png

FanStory <info@fanstory.com‏>

چهارشنبه ۱۲ سپتامبر،‏ ۲۲:۴۸ ‎(۱۳ روز قبل)‎
 
 
به من
 
 
 
انگلیسی
 
 
فارسی
 
   
ترجمه پیام
غیرفعال کردن برای: انگلیسی
 
 
 
 
 
 
dl5.jpg

How It Works
  • Get Feedback for everything you write
  • Enter contests with cash prizes
  • Be a part of a community of writers
Find Out More
 
Don't miss these contests. All have cash prizes. At FanStory you can enter all these contests and get feedback for your writing. Find out more
 
Flash Fiction
Write a story on any topic that uses 150 words. This contest has a cash prize.
Deadline is Today! - Still time to enter! Sep 12th
 
Cinquain Poetry
Write an 'Cinquain' poem for this contest. A cinquain poem is a poem that follows a specific format. Read the announcement for a sample poem. Enter for your chance at the cash prize.
Deadline In 4 Days. Sep 16th
 
3 Line Poetry Contest
For this contest you are to write a short poem. It should only have three lines. But the structure is that of a Haiku. The first line has 5 syllables. The second line has 7 syllables. The third line has 5 syllables again. Write about anything. Enter for your chance at the cash prize.
Deadline Sep 20th
 
Loop Poetry Contest
A fun poetry type that requires you to use the last word of each sentence as the starting word of the next sentence. Cash Prize!
Deadline Sep 24th
 
One Line Poem
Write a monostich poem which is a poem that is only one line. The winner takes away a cash prize.
Deadline Sep 28th
 
150 Words Flash Fiction
Write a story on any topic that uses 150 words. This contest has a cash prize.
Deadline Oct 3rd
 
2-4-2 Poetry
Write a 2-4-2 syllable poem. It has three lines. The first line has 2 syllables, the second line has 4 syllables and the last line 2 syllables. The subject can be anything. Cash Prize!
Deadline Oct 9th
 
5-7-5 Poetry Contest
For this contest you are to write a short poem. It should only have three lines. But the structure is that of a Haiku. The first line has 5 syllables. The second line has 7 syllables. The third line has 5 syllables again. Write about anything. Enter for your chance at the cash prize.
Deadline Oct 14th
 
Minute
Write a Minute poem for this contest. A fun poem to write. It follows the "8,4,4,4" syllable count structure. This contest has a cash prize.
Deadline Oct 16th
 
Share Your Story
A memoir gives us the ability to write about our life. But you can write about life with the option to create and fabricate and to make sense of a life, or part of that life. Write a piece of your life! The winner takes away a cash prize.
Deadline Oct 20th
 
Four Line Poem
Write a four line poem that has a specific syllable count. The first line has 1 syllable, the second line has 5 syllables, the third line has 5 syllables, and the last line 9 syllables. The subject can be anything. Cash prize for the winning entry.
Deadline Oct 25th
 
Haiku Poetry Contest
For this contest you are challenged to write a Haiku poem. Haiku is a form of poetry that only uses three lines. Can you paint a mental image using only three lines? This contest has a cash prize.
Deadline Oct 27th
 
75 Words Flash Fiction
Write a story on any topic that uses 75 words. Enter for your chance at the cash prize.
Deadline Oct 28th
 
3 Line Poetry Contest
Write a poem that has three lines and a syllable count of either 5-7-5 or 5-7-7. The poem must address a loved one. Enter for your chance at the cash prize.
Deadline Oct 29th
 
Halloween Poetry Contest
For our Halloween poetry contest we are looking for poems that somehow capture the fun, horror or excitement of this time of the year. Cash Prize!
Deadline Oct 31st
 
Free Verse Poetry Contest
Write a free verse poem. This is a method of writing poetry that does not follow any structure or style. See an example and details in the announcement. Cash prize for the winning entry.
Deadline Nov 2nd
 
This Sentence Starts The Story
Write a story that starts with this sentence: Time travel isn't supposed to be possible. Cash Prize!
Deadline Nov 4th
 
Halloween Horror Writing
hllwnback.gifWrite a horror or thriller story for our Halloween writing contest. The story can have a Halloween theme or you can use your imagination to create a story that will put your readers on edge. This contest has a cash prize.
Deadline Nov 5th
 
5-7-5 Poem
For this contest you are to write a short poem. It should only have three lines. But the structure is that of a Haiku. The first line has 5 syllables. The second line has 7 syllables. The third line has 5 syllables again. Write about anything. Cash prize to the winner.
Deadline Nov 6th
 
Horror Story Writing Contest
Put your readers on edge or terrorize them for this horror writing contest. Cash prize to the winner.
Deadline Nov 10th
 
Faith Poetry Contest
The theme for this poetry contest is 'faith'. We are looking for poems that in some way pertain to this theme. It doesn't matter if it's spiritual, political, intellectual or emotional as long as faith is clearly represented. Cash Prize!
Deadline Nov 15th
 
Dialogue Only Writing Contest
Write a story using only dialogue. The winner takes away a cash prize.
Deadline Nov 20th
 
Flash Fiction Writing Contest
Write a flash fiction story that takes place during a hot summer night. This contest has a cash prize.
Deadline Nov 30th
 
I Can't
Write a poem that begins with the words "I can'tt" The winner takes away a cash prize.
Deadline Dec 3rd
 
Tanka Poetry Contest
For this contest you are challenged to write a Tanka poem. Tanka is a form of poetry with a specific syllable count. See the announcement for an example. The winner takes away a cash prize.
Deadline Dec 10th
 
True Story Contest
Share a memory from your life. Share a moment, an object, a feeling, etc. This does not have to be a profound memory, but should allow readers insight into your feelings, observations and/or thoughts. This contest has a cash prize.
Deadline Dec 15th
 
5 Line Poem
Write a five-lined poem that has a specific syllable count to enter this contest. Cash Prize!
Deadline Dec 17th
 
Lune Poetry Contest
A Lune poem is a short and fun poetry form with only three lines. View the contest announcement for an example. This contest has a cash prize.
Deadline Dec 22nd
 
Rhyming Poem
Write a poem of any type that has a rhyme. The winner takes away a cash prize.
Deadline Dec 30th
 
100 Word Flash Fiction
Write a story on any topic that uses around 100 words. Cash prize for the winning entry.
Deadline Jan 4th
 
5-7-5 Poetry Writing
For this contest you are to write a short poem. It should only have three lines. But the structure is that of a Haiku. The first line has 5 syllables. The second line has 7 syllables. The third line has 5 syllables again. Write about anything. Cash prize for the winning entry.
Deadline Jan 8th
 
Share A Story In A Poem
In this contest you are challenged to write a poem that tells a story and also rhymes. We've included examples of this type of poetry storytelling in the announcement. Enter for your chance at the cash prize.
Deadline Jan 12th
 
Non-Fiction Writing Contest
We are looking for personal essays, memoirs, and works of literary non-fiction. It can be spiritual, political, or funny. Creative approaches welcomed. Cash prize for the winning entry.
Deadline Jan 15th
 
Sonnet Poetry Contest
Just like Shakespeare did, discover the rhythm and rhyme scheme of the Shakespearean sonnet. Enter for your chance at the cash prize.
Deadline Jan 18th
 
Love Poem Poetry Contest
Write a love poem. Your love poem can be fictional or non-fictional. It can be a humorous or a serious love poem. The choice is yours. Cash prize to the winner.
Deadline Jan 23rd
 
Dribble Flash Fiction
Write a story on any topic that uses 50 words. Enter for your chance at the cash prize.
Deadline Jan 26th
 
Nonet Poetry Contest
Write a nine line poem for this poetry contest. But you must count syllables. The first line of your poem will have 9 syllables. The second line has 8 syllables and the 7th line has seven. This continues until your final line which has one syllable. Cash Prize!
Deadline Jan 30th
 
Acrostic Poetry Contest
Write an acrostic poem. An acrostic poem is a poem where the first letter of each line spells out a word. View an example in the announcement. Enter for your chance at the cash prize.
Deadline Feb 5th
 
Six Word Poetry Contest
Write a poem using only six words. Cash prize for the winning entry.
Deadline Feb 10th
 
100 Word Writing Contest
Write a flash fiction story on any topic that uses exactly 100 words. Cash prize for the winning entry.
Deadline Feb 11th
 
20 Syllable Poem
For this contest you are to write a short poem. The poem should have exactly 20 syllables. You can structure it anyway you choose and choose the word count. But the total syllable count for the completed poem must have exactly 20 syllables total. Cash prize to the winner.
Deadline Feb 17th
 
Rhyming Poetry Contest
Write a poem of any type that has a rhyme. Enter for your chance at the cash prize.
Deadline Feb 21st
 
5-7-5 Poetry
For this contest you are to write a short poem. It should only have three lines. But the structure is that of a Haiku. The first line has 5 syllables. The second line has 7 syllables. The third line has 5 syllables again. Write about anything. This contest has a cash prize.
Deadline Feb 28th
 
ABC Poetry Contest
For this contest you are challenged to write a ABC poem. ABC poetry has five lines and often is used to express feelings. See the announcement for an example. Cash Prize!
Deadline Mar 3rd
These are just a few of our contests. View the full listing here
Unsubscribe From This List | Manage Email Preferences

 


Copyright © 2000 - 2018 FanStory.com, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in at our website.


Our mailing address is:

FanStory.com
PO Box 251
Lincroft, NJ 07738


نظر شما :